Woningcorporaties streven naar dak boven hoofd voor alle woningzoekenden

De samenwerkende woningcorporaties in de regio Noord-Veluwe hebben afgelopen maandag een ‘open brief’ gestuurd aan de colleges van de gemeenten in de regio. Daarin geven zij aan dat ze zich samen met hen sterk willen maken voor het vinden van goed onderdak voor alle woningzoekenden in de regio: het toenemend aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt en de ‘reguliere’ woningzoekenden.

Geacht college,

“Spagaat tussen wet en wachtlijst”, een artikel in de Stentor afgelopen week. Het beschrijft de uitdaging om goed onderdak te vinden voor alle woningzoekenden: het toenemende aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt (de nieuwe groep urgent woningzoekenden) en de ‘normale’ woningzoekenden. Voor de eerste groep ligt de kaderstelling en regie voor het vinden van snelle en adequate oplossingen natuurlijk bij de landelijke overheid en het COA. Ook over het belang van de reguliere woningzoekenden wordt landelijk gesproken: de Tweede Kamer wil de voorrang op sociale huurwoningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus laten vervallen. Dat is echter niet direct mogelijk, omdat daarvoor de Huisvestingswet gewijzigd moet worden. Duidelijk is wel dat er op korte termijn extra woongelegenheid nodig is. In de regio Noord-Veluwe zijn
uw gemeenten en wij als samenwerkende corporaties daarbij de hoofdrolspelers. Wij willen u met deze open brief (nogmaals) laten weten dat we ons hier samen sterk voor willen maken.

Huisvesting door woningcorporaties
In de eerste helft van 2015 kregen ruim 11.000 vergunninghouders een huis in Nederland, bijna altijd een corporatiewoning. In deze regio is dit jaar zo’n 10% van de vrijgekomen huurwoningen voor mensen met een verblijfsvergunning. Het organiseren van goede huisvesting voor deze toenemende groep mensen is geen eenvoudige opgave. Een groot aantal mensen wacht in centrale opvanglocaties op meer reguliere huisvesting. Zeker is dat het aantal statushouders in 2016 sterk zal toenemen. Daarnaast mogen en willen we ook de belangen van andere woningzoekenden niet uit het oog verliezen. Hun kansen mogen niet kleiner worden als gevolg van een – al dan niet tijdelijk – grotere hoeveelheid urgent woningzoekenden.

Wat vraagt de situatie van ons?
De situatie vraagt snelheid van handelen en een gezamenlijke aanpak. Onze belangrijkste uitdaging is het verruimen van (tijdelijk) aanbod van woningen. We zullen creatief moeten zijn in het vinden van mogelijkheden daarvoor. Zijn er bijvoorbeeld locaties voor extra (semi-permanente) woonruimte beschikbaar, of kunnen we leegstaande kantoor- en bedrijfsgebouwen herbestemmen en geschikt maken voor bewoning? Wij gaan er van uit dat de landelijke politiek ook onze mogelijkheden vergroot om te kunnen helpen, waar die nu begrensd worden door onder meer de nieuwe Woningwet en de afdracht van de Verhuurdersheffing, zodat we meer investeringsruimte krijgen.

Samen met u oplossingen vinden
Wij willen helpen bij het (versneld) huisvesten van statushouders en gaan hierover graag verder met u in gesprek. Wat zijn mogelijkheden, welke tijdelijke locaties kunnen benut worden, welke investeringen kunnen wij doen, en welke uw gemeente, etc. Samen kunnen we zorgen voor een groter aanbod woningen voor alle woningzoekenden in de regio. 

Met vriendelijke groet, namens de samenwerkende corporaties op de Noord-Veluwe,

UWOON, Moniek van Balen-Uijen
Omnia Wonen, Monique Govers
Triada, Harrie van de Ven
Woningstichting Putten, Marieta Peek
deltaWonen, Evert Leideman

Reacties

Cookieinstellingen