WMO Adviesraad wordt Adviesraad Sociaal Domein Ermelo

De WMO Adviesraad heeft haar naam veranderd in Adviesraad Sociaal Domein Ermelo. De naamsverandering gaat gepaard met de lancering van een nieuwe website: www.asdermelo.nl.

Nederland verandert van een verzorgingsstaat in een participatiemaatschappij. Daar hoort een overheveling van verschillende wetten naar de gemeente bij. De overheid wil dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving en dat mensen meer naar elkaar omkijken. In Ermelo gebeurt dat gelukkig al. Vele vitale burgers ondersteunen vrijwillig burgers voor wie het allemaal niet zo gemakkelijk meer gaat. Waar mantelzorg en vrijwilligerswerk niet toereikend zijn, kunnen mensen blijven rekenen op hulp van de gemeente. De Adviesraad Sociaal Domein Ermelo behartigt hun belangen.

In 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Overal in Nederland zijn toen adviesraden opgericht om de belangen van kwetsbare burgers te behartigen bij de gemeente. In Ermelo was dat de WMO Adviesraad. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten, behalve voor de (vernieuwde) Wmo, ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Jeugdwet. Het taakgebied van de gemeente is dus veel breder geworden. Daarom heeft de WMO Adviesraad haar naam veranderd in Adviesraad Sociaal Domein Ermelo.

Nieuwe wetgeving, nieuwe verantwoordelijkheden
Het gemeentebestuur heeft er dus nogal wat verantwoordelijkheden bijgekregen. De uitdaging is dat de burgers van deze omslag zo weinig mogelijk last hebben en dat ze kunnen blijven rekenen op steun van de gemeente wanneer dat nodig is. De Adviesraad, die bestaat uit betrokken Ermeloërs, maakt zich daar sterk voor. Hoe de raad dat doet, staat beschreven in een nota die vlak voor de zomervakantie verscheen: ‘Adviesraad Sociaal Domein Ermelo –Rol en taakopvatting WMO-Adviesraad Ermelo anno 2015’.

Belangrijke punten uit de nota

  • De Adviesraad Sociaal Domein Ermelo houdt de vinger aan de pols op de weg van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.
  • De Adviesraad brengt vanuit een onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders over ontwikkelingen op het gebied van zorg, aangepast wonen en deelnemen aan de maatschappij.
  • De Adviesraad is geen direct aanspreekpunt voor de burgers van Ermelo. Individuele klachten horen thuis bij de bestaande klachtencommissies of de sociale ombudsman. Wel kunnen mensen problemen bij de raad melden. Als deze problemen structureel zijn, kan de Adviesraad hierover signalen afgeven naar het gemeentebestuur.
  • De discussie over de veranderende rol van de overheid en het ontstaan van burgerinitiatief komt ook op gang binnen de gemeente Ermelo. De Adviesraad stimuleert dat deze discussie tijdig en op de juiste plaatsen gevoerd wordt.
  • De Adviesraad Sociaal Domein vindt het belangrijk om voelhorens in de samenleving te hebben. Daarom zal de raad aansluiting zoeken bij kringen die verbonden zijn met de burgers van Ermelo. Bijvoorbeeld cliëntenraden, bedrijvenkring, verenigingen, kerken, vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven, leefbaarheidsteam en sociaal team en ook met regionale adviesraden.

 

Reacties

Cookieinstellingen