Wethouder zal het nooit weer zo doen

Foto:

De wijze waarop gemeente burger polste over verdeling van verkeer is niet goed uitgepakt.Dit zei verantwoordelijk wethouder Esther Verhagen maandag. Waarmee Verhagen verwijst naar de in het voorjaar gehouden burgerparticipatie over de wegcategorisering. Burgers mochten hierbij kiezen uit vijf verkeersvarianten.  

“Als college zouden we het nooit weer op deze manier doen. Men meende dat het een referendum betrof. Daardoor ontstond het beeld dat met de stemming de besluitvorming kon worden bepaald. Er speelden evenwel veel meer factoren mee dan de stem van de burger. Collectief belang gaat nu eenmaal voor op primaire belangen.”
Bovendien zijn de 1000 stemmers, voornamelijk van direct belanghebbenden uit wijk West en Noord, volgens Verhagen niet representatief voor het algeheel belang. 
Wel wordt degelijk rekening gehouden met hun wensen. In het kader van de actualisering van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) krijgt als het aan het college ligt, het gedeeltelijk aanpassen van de wegenstructuur aan de westflank van Ermelo voorrang. 
Het geld dat hier reeds voor gereserveerd, wordt gebruikt om de Oude Nijkerkerweg, de Arendlaan en de Volenbeekweg duurzaam veilig in te richten. Dit gebeurt met vrijliggende fietspaden, geluidsreducerend asfalt, rotondes of veilige kruispunten en fiets- en voetgangersoversteekplaatsen. Om de bereikbaarheid te vergroten wordt daarnaast de snelheid van het weggedeelte tussen de Volenbeekweg en de de spoorwegovergang Oude Telgterweg naar 50 kilometer opgewaardeerd.
Horsterweg
In weerwil op de wens van de aanwonenden blijft op de Horsterweg een snelheidsregime van 50 kilometer gelden. Wel streeft het college naar een duurzaam veilige weginrichting van de Horsterweg, het weggedeelte vanaf de Stationsstraat en de spoorwegovergang. Over de pijnpunten gaat het college in gesprek met de belanghebbenden, al waarschuwt Verhagen dat de inrichting geen miljoenen moet gaan kosten. Het is aan de gemeenteraad om het budget te bepalen. 
Julianalaan
Woensdag 30 oktober tijdens een extra raadsvergadering buigt de gemeenteraad zich over het voorstel van het college over de inrichting van de Julianalaan. Het advies is de maximum snelheid vanaf de Plas van Beek tot de kruising van met de Nassaulaan  te verhogen naar 50 kilometer. Het plan voorziet eveneens in voetgangersvoorzieningen, voetpaden en rijwielstroken. Ook voor deze reconstructie is het aan de gemeenteraad om de financiën te regelen bij de behandeling van de Kadernota 2014.
Jacob Catslaan
Dat de Jacob Catslaan wordt opgewaardeerd naar 50 kilometer staat vast volgens Verhagen. Het verkeer kan met deze maatregel vanaf de rotonde op de Harderwijkerweg direct doorsteken richting de N302 en wijk Oost, zodat rotonde ’t Weitje wordt ontlast. Wanneer de maatregel wordt doorgevoerd, hangt af van een onderzoek en monitoring van de verkeersstromen en intensiteiten op de rotonde ’t Weitje. Bovendien moet de gemeenteraad de financiële middelen  ter beschikking stellen voor de kosten die het terugdraaien van het snelheidsregime met zich meebrengt. 
GVVP
Het GVVP wordt behandeld in de raadscommissievergadering van 11 november, met de mogelijkheid om in te spreken. Op 28 november hoopt de gemeenteraad een definitief besluit te nemen.
Waarmee een visie op het verkeer en vervoer in Ermelo weer voor een periode van vier jaar verzekerd is. De actualisatie is nodig om de groei van het verkeer in de toekomst aan te kunnen, waarbij de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zoveel mogelijk is gewaarborgd.
Cookieinstellingen