Gemeente Ermelo positief over uitbreiding Lelystad Airport

Inzet blijft om te voorkomen dat er vliegroutes over Ermelose woongebieden gaan.

De notitie Reikwijdte en Detailniveau M.E.R.-procedure luchthavenbesluit Lelystad Airport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft van 6 augustus 2013 tot en met 16 september 2013 ter visie gelegen. 
Procedure
Deze notitie  is de voorloper van het nog op te stellen milieueffectrapport  (MER) dat  onderdeel is van het nog te nemen luchthavenbesluit  voor de uitbreiding van Lelystad Airport. In deze notitie geeft het ministerie aan wat er zoal in de MER onderzocht gaat worden. Door middel van de tervisielegging heeft iedereen kunnen aangeven of de notitie compleet is en of er (milieugerelateerde) aspecten over het hoofd worden gezien. 
Zienswijze
De gemeente Ermelo heeft met betrekking tot het voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport voor de uitbreiding van Lelystad Airport  een zienswijze ingediend.
In deze zienswijze staat dat de gemeente in algemene zin positief staat tegenover de uitbreiding mits de uitbreiding geen negatieve gevolgen heeft voor de gemeente Ermelo. Ook dient de uitbreiding op een zorgvuldige wijze te gebeuren.
Een belangrijk kritisch punt in de zienswijze van de gemeente Ermelo is dat een van de te onderzoeken vliegroutes het oostelijk deel van de bebouwde kom van het Ermelo ‘raakt’. Door de afstand tussen Ermelo en het vliegveld wordt op grotere hoogte gevlogen dan boven gemeenten die dichter bij het vliegveld liggen. Bovendien loopt de route niet rechtstreeks van het vliegveld naar Ermelo, maar met een grote boog. Echter om in de toekomst eventuele overlast van vliegtuigen te voorkomen is hiertegen in de zienswijze bezwaar gemaakt.
De gemeente Ermelo stelt de vliegroutes niet vast. Niettemin zal de gemeente zich in blijven zetten om te voorkomen dat er vliegroutes over Ermelose woongebieden gaan. In onze reactie hebben we dit aangegeven en aangedrongen op onderzoek naar alternatieve routes. Daarnaast is ook op een aantal andere inhoudelijke punten in het belang van de inwoners van Ermelo een reactie op de notitie ingediend.
Cookieinstellingen